Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2013

inaccessible
00:41
Reposted fromoll oll vianieklam nieklam
inaccessible
00:40
0516 3c6c
Reposted frommeeeow meeeow vianieklam nieklam
inaccessible
00:39
7503 df03
Reposted fromretaliate retaliate viaNails Nails
inaccessible
00:39
inaccessible
00:39
9421 bce9
Reposted fromsalami salami viahotlovedrama hotlovedrama
inaccessible
00:38
Reposted frommajkey majkey viahotlovedrama hotlovedrama
inaccessible
00:31
inaccessible
00:29
4607 15b6 500
Reposted fromnfading nfading viaarrives arrives
00:28
4671 a8a1
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamaybeyou maybeyou
inaccessible
00:26
5177 9b35
00:22

if you think i’m always online, it’s because i am 

Reposted frominsanedreamer insanedreamer vialugola lugola
inaccessible
00:21
Reposted fromtwice twice
inaccessible
00:20
Reposted fromthesmajl thesmajl viagoodbyemylover goodbyemylover
inaccessible
00:20
Musi być lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż wstawanie.
— Willie Nelson w swojej książce "The Tao of Willie", "Podwójny Nelson", Polityka 19/13
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
inaccessible
00:19
inaccessible
00:18
Moim zdaniem, powinieneś radykalnie zmienić swój sposób życia i zacząć odważnie robić rzeczy, o których przedtem nawet nie myślałeś; albo wahałeś się, czy spróbować. Tak wielu ludzi jest nieszczęśliwych, a jednak nie podejmują żadnej próby, by to zmienić, ponieważ przywykli do życia w pewności, konformizmie i konserwatyzmie, co może dawać poczucie spokoju umysłu, ale w rzeczywistości nie ma rzeczy bardziej niszczącej dla niespokojnego ducha niż pewna przyszłość.
— -Jon Krakauer, 'Wszystko za życie'
Reposted fromjablkozcynamonem jablkozcynamonem viacytaty cytaty
inaccessible
00:17
inaccessible
00:17
5486 83f5
Reposted fromunr-eal unr-eal viaetomniavanitas etomniavanitas
00:17
4983 08cd
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabeduka beduka
inaccessible
00:16
8618 7d58
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viabeduka beduka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl